Komercijalna banka a.d. Banja Luka objavljuje poziv za dostavljanje ponude za izradu elaborata koji obuhvata obračun potrebnih rezervisanja u skladu sa zahtjevima MRS 19-Primanja zaposlenih i priznavanje rezervisanja sa okvirnim rokom izrade elaborata do 20 januara 2016. godine.

Ponudu je potrebno dostvaiti u zatvorenoj koverti na adresu banke, Komercijalna banka ad Banja Luka, Veselina Masleše br.6. sa naznakom za Sektor finansija, računovodstva i izvještavanja.    

Komunikacija povodom Zahtjeva za dostavljanje ponude se može vršiti i putem e-mail adrese Banke: office@kombank-bl.com.

Rok za dostavljanje ponuda je 16.11.2015. do 16 časova.

Vaša ponuda treba da sadrži:

-       naknadu za izradu elaborata,

-       reference koje uključuju dosadašnje angažovanje na izradi elaborata u skladu sa MRS 19,

-       ostale elemente koje smatrate bitnim.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija