Komercijalna banka ad Banja Luka raspisuje poziv za izaražavanje interesa vršenja usluge procjene vrijednosti nekretnina, opreme i ostale imovine koja predstavlja kolateral po potraživanjima.

 

Uslovi koji se zahtjevaju:

-          procjene vrijednosti moraju biti sačinjene u skladu sa međunarodnim standardima procjene

( IVS, RICS, TEGoVA);

-          procjenitelji ne mogu imati poslovni odnos sa Bankom u prethodne dvije godine,

-          procjenitelji ne mogu imati poslovni odnos sa Bankom u razdoblju od dvije godine nakon vršenja procjena navedenih u ovom pozivu,

-          Izvještaji o procjenama vrijednosti trebaju biti izdati do 15.03.2017. godine ili u skladu sa dinamikom dostavljanja koja bi se ugovorila sa Bankom.

 

Dokumenti koji se zahtjevaju uz izjavu za izražavanje interesa:

-          dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru, dozvolu nadležnog organa za obavljanje profesionalne djelatnosti,

-          poslovne refernce.

 

Imovina koja je predmet procjene se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

Nakon razmatranja dostavljenih Izjava za izražavanje interesa, Banka će omogućiti izabranim ponuđačima uvid u podatke koji se odnose na imovinu koja je predmet procjene radi formiranja cjenovne ponude.

 

Izjavu za izražavanje interesa i zahtjevanu dokumentaciju potrebno je da dostavite na adresu:

                               Komercijalna banka AD Banja Luka

                                Veselina Masleše 6,

                           78000 Banja Luka

sa naznakom: za " Komisija za nabavke ".

 

Rok za dostavljanje Izjave za izražavanje interesa sa zahtjevanim dokumentima je sedam dana od dana objave u dnevnim novinama.

                               

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija