Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука оглашава:

ПРОДАЈУ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

Предмет продаје:

  • Грађевинско земљиште, у Новој Тополи, Бањалучки пут бб, Градишка означене као к.ч 545/7 што у нарави представља њива 3.класе површине 3066м2, к.ч. 548/3 што у нарави чини њива 4. класе површине 230м2, 549/5 што у нарави чини њива 3. класе површине 942м2, 551/2 што у нарави чини њива 3. класе површине 760м2, 551/3 што у нарави чини њива 3. класе површине 735м2, 551/4 што у нарави чини њива 3. класе и остали помоћни објекти површине 992м2.

 

Разгледање непокретности може се извршити сваки радни дан од 08.00 до 16:00 часова у договору са контакт особама из овог огласа, а најкасније три дана прије истека рока за достављање понуда.

Увид у документацију  се може извршити у просторијама Банке, на адреси Јеврејска 69, 78 000 Бања Лука, с тим да се документација користи само за потребе учествовања у продаји јавним прикупљањем понуда.

Банка не гарантује за физичке недостатке непокретности која је предмет продаје. Продаја непокретности врши се у виђеном стању, без права на рекламацију, те на тај начин прихвата као неспорне наведену површину и  карактеристике предметне непокретности.

Банка обавјештава потенцијалне купце да непокретност није оптерећена теретима, те да по сазнању Банке не постоје лица која имају право прече куповине. Све додатне информације у вези са овим питањем потенцијални купци могу добити у моменту подношења понуде. Позивају се лица са правом прече куповине или другим правима на непокретности да доставе доказ о постојању тих права на адресу Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука, Јеврејска 69, 78 000 Бања Лука.

Почетна продајна цијена непокретности која је предмет продаје износи 137.564,00 КМ.

Процјењена вриједност непокретности износи 143.396,50 КМ и иста није обавезујућа за Банку.

Заинтересовани  учесници су дужни да уплате депозит у износу од 6.878,20 КМ ( што представља 5% од процјењене вриједности непокрености) на жиро рачун број 571000-99999999-23 са позивом на број 46110001 са назнаком „Депозит за учествовање у јавном прикупљању понуда са ближим описом непокретности за коју се депозит полаже“.  Доказ о уплати депозита потребно је доставити Банци, најкасније до дана предаје понуде.

Отварање понуда ће се вршити првог наредног радног дана по истеку рока за достављање понуда у Бања Луци на адреси Јеврејска 69, у просторијама Банке, уз позив понуђачима да присуствују отварању пристиглих понуда.

У случају да највиша понуда за продају непокретности не буде прихватљива, Банка задржава право да не закључи Уговор о продаји непокретности са неким од понуђача.

Понуде је потребно доставити најкасније до 29.05.2024. године на адресу Банка Поштанска штедионица, акционарско друштво, Бања Лука, Јеврејска 69, 78 000 Бања Лука и исте се могу доставити у писаној форми, непосредно или путем поште.

Прихватаће се искључиво запечаћене понуде са назнаком „ Комисија за продају непокретности – понуда за куповину  Грађевинског земљишта, у Новој Тополи, Бањалучки  пут бб, Градишка – не отварати“.

У разматрање неће бити узета понуда које не садржи јасно одређен износ на који понуда гласи, ако уз понуду није достављен доказ о уплати депозита, ако је понуда неблаговремена или оштећена, ако је непотписана или је потписана од стране неовлаштеног лица.

За све додатне информације обратите се на маил: nemanja.jovic@bpsbl.com i biljana.lazic@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija