Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da je Komercijalna banka a.d.  Banja Luka dana 15.04.2019. godine izvršila izmjene ugovora o bankarskim uslugama koje pruža fizičkim licima korisnicima finansijskih usluga na način da je precizirala sljedeće odredbe:

 

  • U ugovorima o kreditu, ugovorima o izdavanju i korištenju kreditnih i platnih kartica, ugovoru o dozvoljenom prekoračenju i ugovoru o otvaranju, vođenju i zatvaranju tekućeg računa sa/bez platne kartice izmijenjena je odredba koja sada glasi:

Naknade Banke se ugovaraju kao promjenjive, pri čemu je period promjene jednom godišnje i to na osnovu stope rasta potrošačkih cijena u prethodnoj godini.

 

  • U ugovorima o izdavanju i korištenju kreditnih kartica dopunjena je odredba koja sada glasi:

Izvod o promjenama po kreditnoj kartici za prethodni mjesec Banka dostavlja klijentima na način naveden u zahtjevu za izdavanje kartice (e-mailom, poštom, preuzimanjem lično u filijali/agenciji), uz definisanu naknadushodno članu 12.1.14. Ugovora (poštom 2 KM, e-mailom bez naknade).

 

  • U ugovorima o otvaranju, vođenju i gašenju tekućeg računa sa/bez platne kartice dopunjena je odredba koja sada  glasi:

Za transakcije iz inostranstva koje se naplaćuju u KM primjenjuje se prodajni kurs Banke za devize na dan finansijske obrade transakcije i zaduženja tekućeg računa Korisnika (specifično za ugovor sa platnom karticom).

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija