BPŠ Banka AD Banja Luka je član programa osiguranja depozita pri Agenciji za osiguranje depozita BiH. Ukupni prikladni depoziti deponenta osigurani su na maksimalni iznos od 50.000,00 KM po deponentu u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH, uključujući pripadajuću kamatu obračunatu do dana nastupanja slučaja osiguranja koji odgovara datumu oduzimanja dozvole za rad banci. Depozit se umanjuje za dugove koje deponent ima prema banci na dan kada joj je oduzeta dozvola za rad. 

 

Osiguranje depozita se ne određuje po osnovu pojedinačnog računa, što znači da se svi depoziti deponenta u jednoj banci zbrajaju, a ukupan osiguran iznos je ograničen na 50.000 KM. Depoziti jednog deponenta u različitim bankama su odvojeno osigurani, svaki do iznosa 50.000 KM. Isplata se vrši u konvertibilnim markama. Sva sredstva deponenta u stranoj valuti preračunavaju se u KM na osnovu srednjeg deviznog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan slučaja osiguranja. Zajednički račun je račun koji posjeduju dvije ili više osoba. Ako je deponent vlasnik zajedničkog računa, udio svakog deponenta u zajedničkom računu obračunava se jednako između vlasnika računa, osim ako svi vlasnici računa dostave dokaz o suprotnom. Ukupna isplata po zajedničkom računu ograničena je na iznos 50.000 KM po jednom deponentu po banci.

Sve informacije o osiguranim depozitima u Banci Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Banja Luka deponenti mogu dobiti putem informativnog obrasca.

 

Prikladni depoziti ne uključuju sljedeća sredstva u smislu Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH:

-        depoziti za koje je odlukom suda utvrđeno da su stečeni protivzakonitim radnjama i koji nisu predmet dalje žalbe;

-        depoziti koji se drže na računima čiji naziv nije transparentan u smislu vlasništva ili nenominovani depoziti;

-        depoziti koji se čuvaju u sefovima banaka;

-        depoziti koji se čuvaju u aranžmanu pohranjivanja sa bankom, osim namjenskih depozita;

-        depoziti drugih domaćih ili stranih banaka koje drže u svoje ime i za svoj račun;

-        depoziti domaćih ili stranih vladinih organa;

-        depoziti domaćih i stranih osiguravajućih društava;

-        depoziti domaćih i stranih organa za kolektivna ulaganja;

-        depoziti domaćih i stranih penzionih fondova koji se ne smatraju vladinim organima;

-        depoziti lica u posebnom odnosu sa bankom kako je definisano Zakonom o bankama;

-        depoziti kompanija iste grupe, kao i banka članica;

-        depoziti koje je deponent stekao od iste banke članice prema stopama ili drugim finansijskim ustupcima koji su mogli doprinijeti ugrožavanju finansijskog stanja banke članice;

-        depoziti preduzeća koja mogu biti isključena iz pokrića osiguranja nekim posebnim zakonom ili vladinim uputstvom;

-        dužničke hartije od vrijednosti koje je izdala banka članica i sve druge obaveze banke članice koje proizlaze iz takvih akceptnih naloga i mjenica;

-        depoziti mikrokreditnih organizacija.

 

Osnovni elementi osiguranja depozita se mogu naći na internet stranici Agencije za osiguranje depozita BiH http://www.aod.ba/

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija