Komercijalna banka a.d. Banja Luka primjenjuje Odluku Agencije za bankarstvo RS o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.

Cilj Banke je da kroz uzajamnu saradnju sa klijentima kojima je pomoć u novonastaloj situaciji neophodna, pronađe odgovarajuće rješenje i olakša im da u narednom periodu uredno izmiruju svoje obaveze, a cijeneći povjerenje koje su nam ukazali poslujući sa nama. Posebne mjere su privremenog karaktera i odnose se na pružanje mogućnosti odgode plaćanja kreditnih obaveza, reprogramiranja kreditnih obaveza ili druge slične kreditne olakšice sa ciljem olakšavanja izmirivanja kreditnih obaveza i održavanja poslovanja klijenta.

U skladu sa kreditnom analizom i uvrđivanjem primjerenog modaliteta, posebne mjere koje mogu biti ponuđene klijentima su:

  • moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno 6 mjeseci (ne računajući privremeni moratorijum);
  • uvođenje grejs perioda na period od najduže 6 mjeseci za otplatu glavnice kreditnih obaveza, u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno;
  • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno;
  • produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišćen na dan modifikacije,
  • odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću;
  • druge mjere koje Banka može preduzeti u cilju olakšanja otplate kreditnih obaveza.

Prema Odluci, pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno  pogođeni, tj. kojima je kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu su smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Banci. Svi klijenti kod kojih je došlo do smanjenja platežne sposobnosti ili su ugroženi na neki drugi način izazvan pandemijom, mogu se obratiti Banci sa konkretnim zahtjevom.

Banka može klijentu prije odobravanja gorenavedenih posebnih mjera odobriti privremeni moratorijum sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja stanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, odnosno ukidanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, u cilju pripreme potrebne kreditne analize i utvrđivanja primjerenog modaliteta za klijenta. Ovako odobren moratorijum ne utiče na trajanje moratorijuma kao posebne mjere. U toku trajanja moratorijuma, na dospjele obaveze klijenata, zatezna kamata se neće obračunavati. Nakon isteka vanredne situacije/stanja (ukoliko postoji mogućnost i prije) sa klijentom se dogovara modalitet posebnih mjera, tj. način izmirenja nedospjelih obaveza i obaveza koje su dospjele u toku privremenog moratorijuma. Klijent tada dostavlja zahtjev na propisanom obrascu Banke u kojem opisuje i dokumentuje negativne ekonomske posljedice uzrokovane novonastalom situacijom.

 

Na osnovu zahtjeva, Banka i klijent dogovaraju modalitet posebnih mjera koji će pomoći da u narednom periodu uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju svoje obaveze prema Banci. Modalitet može sadržavati jednu ili kombinaciju više posebnih mjera.

 

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita – fizičko lice

Zahtjev za izmjenu uslova odobrenog kredita – pravna lica

 

Zahtjev za ublažavanje servisiranja obaveza možete podnijeti na način da:

 

Zahtjev možete predati i u Vama najbližoj poslovnici, ali molimo da primarno koristite internet ili telefon kao kanal komunikacije u svrhu izbjegavanja rizika od ugrožavanja zdravlja i klijenata i zaposlenih Banke.

 

Nakon donošenja odluke nadležnog nivoa odlučivanja, Banka može zahtijevati dostavljanje dokumentacije kojom klijent dokazuje pogoršanje kreditne sposobnosti uzrokovano pandemijom. Dokumentaciju, koja je u toku vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom dostavljena elektronskim putem, klijenti su dužni nakon prestanka vanrednih okolnosti dostaviti Banci u originalu.

Ugovornu dokumentaciju potpisuju sve ugovorne strane (sudužnik, jemac i dr).

 

Prilikom ugovaranja posebnih mjera, Banka neće naplatiti dodatne naknade za izvršene usluge, pri čemu ni kamatna stopa za modifikovane izloženosti ne može biti veća nego što je definisano već postojećim ugovorom.

 

Banka će klijenta u najkraćem mogućem roku obavijestiti o rezultatima zahtjeva, te mu poslati odgovarajuću ponudu, ukolliko zahtjev klijenta bude odobren.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija