K O N K U R S

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 

 

Viši stručni saradnik upravljanja rizičnim plasmanima u Sektoru upravljanja rizicima u Komercijalnoj banci AD u Banja Luci

 

2 izvršioca,

 

Osnovne dužnosti:

 

-      Izvršava naloge neposrednog rukovodioca i obavlja poslove u okviru svojih nadležnosti u skladu sa zakonom, propisima, utvrdenim procedurama, aktima i odlukama organa Banke;

-      Upravlja rizicnim plasmanima koji su u nadležnosti Sektora upravljanja rizicima

-      Odgovoran je za strucnost, kvalitet, ažurnost i blagovremeno izvršenje poslova iz svoje nadležnosti;

-      Izvršava poslove na identifikaciji, mjerenju, procjenjivanju, monitoringu i upravljanju rizicnim plasmanima na nivou Banke;

-      Predlaže mjere za regulisanje rizicnih plasmana sa složenijom problematikom i pokretanje sudskih postupaka u zavisnosti od procene fimansijskog stanja i položaja klijenta

-      Izraduje i daje prijedloge nadležnom rukovodiocu za definisanje i unapređenje politika, procedura i ostalih dokumenata za upravljanje rizičnim plasmanima koji mogu nastati u poslovanju Banke sa klijentima i obezbjeduje implementaciju u okviru svojih nadležnosti;

-      Ucestvuje u izradi internih akata za upravljanje rizicnim plasmanima Banke

-      Radi na razvoju i predlaže nadležnom rukovodiocu unapredenje metodologije i metoda za mjerenje izloženosti rizicnim plasmanima;

-      Identifikuje moguce uzroke nastanka rizicnih plasmana i predlaže mjere za minimiziranje rizika;

-      Mjeri i procjenjuje naplativost potraživanja na osnovu podataka o poslovanju klijenata, projekcije buduceg poslovanja, urednosti u izmirivanju obaveza, utrživosti sredstava obezbedenja i ostalih elemenata koji uticu na mogucnost naplate potraživanja;

-      Sprovodi usvojene mjere, vrši monitoring i prati naplatu potraživanja;

-      Izraduje verifikaciju internog sistema rejtinga rizicnih plasmana, klasifikacije ABRS rizicnih plasmana, obezvrijedenja kredita, potraživanja i rezervisanja cija je verifikacija u nadležnosti Sektora upravljanja rizicima,

-      Po potrebi neposredno kontaktira sa eksternim konsultantima, nadležnim organima van Banke, organizacijama i drugim pravnim licima u cilju izvršenja poslova Banke koji su u njegovoj nadležnosti.

-      Izraduje izvještaje i stara se o redovnom izvještavanju o izloženosti rizicnim plasmanima na nivou Banke;

-      Vrši instruktažu zaposlenih u cilju pune primjene procedura za procenu, identifikaciju, mjerenje i upravljanje rizicnim plasmanima;

-      Saraduje sa drugim organizacionim dijelovima u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg izvršenja poslova upravljanja rizicnim plasmanima u okviru svojih nadležnosti;

-      Blagovremeno i redovno izvještava neposredno nadležnog rukovodioca o poslovima koji su mu dati u nadležnost i predlaže donošenje odluka;

-      Izvršava i druge poslove po nalogu nadležnih rukovodilaca.

 

Neophodni uslovi:

 

  • VŠS/VSS VI/VII stepen –ekonomskog ili pravnog usmjerenja
  • Minimum 3 godina radnog iskustva na bankarskim ili sličnim poslovima
  • Poznavanje rada na računaru
  • Poznavanje engleskog jezika

 

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

-      kratku biografiju i

-      motivaciono pismo

 

Konkurs ostaje otvoren do 10.03.2016. godine.

 

Prijave dostaviti na adresu:Komercijalna banka AD Banja Luka, Veselina Masleše br. 6, 78000 Banja Luka ili na e-mail: posao@kombank-bl.com.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija