Predmet prodaje su nepokretnosti upisane u ZK uložak broj 119, katastarska opština SP Cikote - Vlasenica i to:

-   Privredni objekat „NOVI MAGACIN" - neplodno; broj parcele 1654/34površine 1.870 m2;

Prodaja će se održati 14.04.2016. godine u 12h u prostorijama Komercijalne banke AD Banjaluka, Filijala Zvornik Svetog Save bb, Zvornik sa početnom cijenom od 231.676,10 KM .

Uslovi prodaje:

  • Aukcijski korak je 1% od početne cijene,
  • Prodaja se vrši u viđenom stanju bez mogućnosti naknadnih reklamacija,
  • Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita kod Komercijalne banke AD Banjaluka (u daljem tekstu: Banka) u iznosu od 5 % početne cijene na račun broj 571000-00002455-76,       najkasnije do 11.04.2016. godine i o tome obavijesti Banku na e-mail adresu ili kontakt telefone navedene u nastavku Oglasa,
  • Dokaz o uplati depozita potrebno je donijeti na aukcijsku prodaju,
  • Pored dokaza o uplati, svi učesnici su u obavezi da potpišu izjavu o učešću,
  • Uplaćeni depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu,
  • Na uplaćeni iznos depozita Banka ne obračunava i ne plaća kamatu.

Učesnicima koji na aukcijskoj prodaji nisu stekli status kupca, depozit će se vratiti u roku od dva radna dana od dana održavanja aukcijske prodaje osim učesnika koji su prvo i drugo rangirani, kod kojih je rok za vraćanje uslovljen realizacijom posla, o čemu će se posebno izvestiti na dan aukcije.

Prodavac ima pravo da zadrži cjelokupan iznos uplaćenog depozita:

1)       kada proglašeni kupac ili drugi najpovoljniji ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku,

2)       uplatioc depozita se ne registruje na pravilan način, kao učesnik na aukciji,

3)       kada učesnik koji kao proglašeni kupac ili drugi najpovoljniji ponuđač ne potpiše Zapisnik sa aukcije ili ne zaključi ugovor ili,

4)       kada učesnici koji zbog ometanja ili nereda budu udaljeni sa aukcije,

Učesnike mogu predstavljati i zastupati punomoćnici koji na dan aukcije dostavljaju Komisiji za javnu aukciju ovjerena punomoćja, ne starija od 5 dana od dana određenog za sprovođenje aukcije, sa preciznim ovlašćenjima u pogledu licitiranja na aukciji.

Ponuđač koji izlicitira najvišu cijenu u obavezi je da uplati kupoprodajnu cijenu u roku od najviše 15 dana od dana održane javne aukcije, uz obavezu plaćanja troškova ovjere ugovora i svih poreza.

Banka zadržava svoje diskreciono pravo da poništi i obnovi postupke prodaje ili da odbije da zaključi kupoprodajni ugovor sa najboljim ponuđačem, pri čemu se Banka odriče odgovornosti za bilo kakvu nadoknadu štete, bez obzira da li je na mogućnost nastupanja štete upozorena ili ne.

Dopunske informacije, uvid u dokumentaciju ili razgledanje predmeta prodaje može se obaviti svakog radnog dana do 11.04.2016. godine u periodu 10-16h, uz prethodnu najavu na e-mail adresu: prodaja.nepokretnosti@kombank-bl.com, ili na sledeće brojeve telefona:

  • 056/232-170, 051/244-714, 051/241-723,

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija