JAVNI POZIV

za podnošenje prijava Posrednika u osiguranju – pravno lice (Društvo za zastupanje u osiguranju ili brokersko društvo u osiguranju)

 

  1. Predmet javnog poziva:

Banka, kao finansijska institucija, osigurava i drži osiguranom svu imovinu i poslovanje od svih gubitaka i rizika koji se mogu osigurati. Uskladu sa navedenim, predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za učešće u izboru Posrednika u osiguranju – pravno lice (Društvo za zastupanje u osiguranju ili brokersko društvo u osiguranju) sa područja Bosne i Hercegovine sa kojima će Banka uspostaviti poslovnu saradnju.

 

  1. Opšti uslovi za podnošenje prijava:

Pravo za podnošenje prijava na izboru, imaju svi Posrednici u osiguranju – pravna lica (Društva za zastupanje u osiguranju ili brokerska društva u osiguranju ) sa područja Bosne i Hercegovinekoji u Banku dostave sljedeću dokumentaciju:

-          dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranja/brokera u osiguranju koje je izdala nadležna Agencija (ovjerena fotokopija),

-          rješenje o upisu u registar (ovjerena fotokopija),

-          listu osiguravajućih društava sa kojima imaju potpisane Ugovore o poslovnoj saradnji,

-          referentnu listu,

-          završni račun za 2015. godinu i 2014. godinu,

-          posljednji Revizorski izvještaj sa kojim društvo raspolaže.

 

  1. Adresa na koju se dostavljaju prijave:

Dokumentaciju je potrebno poslati na poštansku adresu Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ul. Veselina Masleše 6, 78000 Banja Luka, sa naznakom „za učešće u izboru Posrednika u osiguranju – pravno lice“. Dodatno se dokumentacija, u elektronskom obliku, može dostaviti ina e-mail adresu Banke office.osiguranje@kombank-bl.com.

 

  1. Vrijeme trajanja javnog poziva:

Komercijalna Banka AD Banja Luka će u obzir uzeti sve prijave Posrednika u osiguranju – pravnih lica kojase u Banku dostave najkasnije 7. dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Dnevni avaz“.

 

  1. Informacije:

Komunikacija povodom Javnog poziva se može vršiti i putem e-mail adrese Banke: office.osiguranje@kombank-bl.com. Predmetni Javni poziv objavljen je i na zvaničnoj web stranici Banke www.kombank-bl.com.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija