Vrsta kredita STAMBENI  KREDITI
Korisnici Fizička lica koja spadaju u tri grupe:
Beneficirana grupa-pripadnici beneficirane grupe su članovi porodice poginulih i nestalih boraca; ratni i vojni invalidi od I-IV kategorije; civilne žrtve rata od I-IV grupe; osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/12 i 82/15 samohrani roditelji sa 4 i više djece; porodice sa 4 i više djece; korisnici kredita koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine
Grupa I - pripadnici grupe I su bračni parovi, VII stepen stručne spreme(oboje); porodice i samohrani roditelji sa troje dijece
Opšta grupa
Iznos  kredita Od 10.000 do 150.000 KM
Rok  otplate do  25 godina
Nominalna  kamatna  stopa (fiksna) Beneficirana grupa: 3,6%
Grupa I: 4,0%
Opšta grupa: 4,2%
Naknada  za  obradu  zahtjeva 0,50% jednokratno od odobrenog iznosa
Sredstva obezbjeđenja Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini i polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Komercijalne banke
Sudužnik po kreditu supruga/ suprug
Kreditno sposoban žirant
Administrativne zabrane, mjenice
EKS Ukoliko bi Korisniku kredita(beneficirana grupa) Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 20 godina, za kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,60% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,83% godišnje.
Napomena Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Komercijalne Banke i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Komercijalne banke iz sredstava IRBRS