• plaćanje doznakom
  • plaćanje inkasom
  • plaćanje dokumentarnim akreditivom

 

Plaćanje doznakom


BPŠ banka izvršava plaćanja i prenose po tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom, u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i pratećim podzakonskim aktima, uz primjenu međunarodnih pravila i standarda. Nalozi se izvršvaju istog dana kad su primljeni sa datumom valutom  naredni dan ili dva dana. Naloge možete predati u Centrali , Filijalama ili Agencijama banke i vaš nalog će biti izvršen u istom roku.
Banka će o izvršenom plaćanju obavijestiti nalogodavca dostavom kopije SWIFT poruke.
Plaćanje obaveza prema inostranstvu komitent može izvršiti koristeći devizna sredstva sa svog deviznog računa ( ostvaren devizni priliv ) ili kupovinom deviznih sredstava iz potencijala Banke. U slučaju izvršenja plaćanja u valuti koja je različita od valute koju komitent ima na svom deviznom računu, Banka vrši konverziju potrebnog iznosa bez provizije po kupoprodajnom kursu za devize i o tome dostavlja komitentu obračun. U slučaju pokrića za koje se strana sredstva plaćanja obezbjeđuju iz domaće valute primjenjuje se interna kursna lista , bez provizije,i o tome Banka dostavlja obračun komitentu.
Za usluge platnog prometa sa inostranstvom Banka obračunava i naplaćuje naknadu u skladu sa tarifom naknada Banke. Potvrdu o izvršenom zaduženju naknade Banka dostavlja komitentu.
U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza  po osnovu plaćanja prema inostranstvu, Banka će, uz naknade i provizije utvrđene tarifama, na osnovu komitentovog pisanog dopisa, problem istražiti i informisati komitenta o uzrocima i preduzetim radnjama u cilju rješavanja reklamacije.

Plaćanje u poslovima sa inostranstvom može se vršiti i cesijom i preuzimanjem duga, prema Odluci o prebijanju dugovanja i potraživanja,cesiji i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom. Pravni poslovi cesije,odnosno preuzimanja duga u poslovima sa inostranstvom,u kojima učestvuju dva nerezidenta i jedan rezident,pri čemu su ustupalac i primalac iz ugovora o cesiji, odnosno dužnik i preuzimalac duga iz ugovora o preuzimanju duga nerezidenti vrše se slobodno, bez odobrenja Ministarstva finansija RS.

Fizička lica iz Republike Srpske mogu vršiti plaćanja u inostranstvo, bez dokumentovanog osnova plaćanja, shodno Uredbi o iznošenju i unošenju efektivnog stanog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti, u protivvrijednosti strane valute do 10.000 evra mjesečno.


Plaćanje inkasom ( loro inkaso, uvozni posao)


Banka vrši prijem inkaso dokumenata iz inostranstva, obaviještava komitenta o prispijeću istih  i postupa u skaldu sa inkaso instrukcijama .
Uručuje dokumenta po završenom plaćanju ili uručuje dokumenta uz akcept.

Plaćanje dokumentarnim akreditivom – nostro akreditiv ( uvozni posao)


Banka  vrši otvaranje ( izdavanje) svih vrsta nostro dokumentarnih akreditiva po nalogu svojih komitenata.
Plaćanje se vrši saglasno uslovima i odredbama navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva.
Banka vrši preliminarne konsultacije sa komitentom prije podnošenja naloga za otvaranje akreditiva.
Komitent podnosi sledeću dokumentaciju:

  • Zahtjev za otvaranje akreditiva na memorandumu komitenta
  • Popunjen nalog za otvaranje akreditiva
  • Faktura ili profaktura

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija