• naplate doznakom
  • naplate čekom
  • naplate inkasom
  • naplate dokumentarnim akreditivom

 

Naplata doznakom

 

Da bi naplata priliva, po osnovu izvoza robe i usluga odnosno transferi iz inostranstva u korist komitenata Banke, bila  odrađena u najkraćem roku potrebno je da dostavite vašem ino-partneru  instrukcije za naplatu u valuti u kojoj očekujete priliv . Instrukcije možete dobiti u Banci.

Naplata u  poslovima sa inostranstvom može se vršiti i cesijom i preuzimanjem duga, prema Odluci o prebijanju dugovanja i potraživanja,cesiji i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom. Pravni poslovi cesije,odnosno preuzimanja duga u poslovima sa inostranstvom,u kojima učestvuju dva nerezidenta i jedan rezident,pri čemu su ustupalac i primalac iz ugovora o cesiji,odnosno dužnik i preuzimalac duga iz ugovora o preuzimanju duga nerezidenti vrše se slobodno, bez odobrenja Ministarstva finansija RS.

Telefoni za kontakt :+38751 244 781,  244 713

Naplata čekom


Komitent, pravno lice, se obraća Banci pisanim putem na svom memorandumu navodeći sve elemente čeka koji dostavlja u prilogu:iznos, valuta, naziv izdavaoca čeka.
Banka će izvršiti isplatu čeka  nakon dobijenog pokrića.
Banka  prima na naplatu i čekove fizičih lica preko Sektora stanovništva i te čekove šalje bilo na odobrenje bilo na  naplatu u Komercijalnu banku Beograd.

Naplata inkasom ( nostro inkaso, izvozni posao)


Banka  obavlja poslove koji se odnose na prijem povjerenih dokumenata , finansijska dokumenta i komercijalna dokumenta, na posredovanje oko naplate. Prosljeđuje dokumenta na naplatu u skladu sa inkaso instrukcijama.
Banka obavještava komitenta o prispijeću naplate.

Naplata dokumentarnim akreditivom (loro akreditiv, izvozni posao)


Banka  prima i obrađuje loro dokumentarne akreditive  primljene u vašu korist i vrši:

  • prosljeđivanje( avizo) loro akreditiva  na osnovu dobijenih instrukcija od akreditivne banke
  • prenos  akreditiva , po instrukcijama korisnika akreditiva
  • konsultacije vezane za ispunjavanje uslova akreditiva
  • kontrola i slanje dokumenata u skladu sa uslovima i odredbama akreditiva
  • obrada naplate

 


+387 51 244 713, 244 705

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija