BPŠ Banka pruža mogućnost obavljanja najsigurnijeg, najjeftinijeg i najefikasnijeg domaćeg platnog prometa.

Brz, siguran i efikasan platni promet.

 

U  OBAVLJANJU  PLATNOG PROMETA OMOGUĆAVAMO VAM:

  • otvaranje jednog ili više računa u filijali Banke koju izaberete,
  • ispostavljanje naloga za plaćanje na bilo kom šalteru Banke,
  • izvršenje naloga u internom bankarskom paćanju istog momenta kada je plaćanje izvršeno,
  • izvršenje naloga u međubankarskom transferu odmah po odobravanju sredstava na račun banke u međubankarskom transferu,
  • tajnost računa i sredstava na računu,
  • dostavljanje izvještaja o promenama na računu na šalteru banke,

Prijem i izvršenje naloga za žiro-kliring je do 15 časova istog dana.
Prijem i izvršenje naloga RTGS je do 15 časova i 45 minuta istog dana.

Sve informacije  u vezi domaćeg platnog prometa možete dobiti na telefone:
  
      +387-51 244 728
      +387-51 244 722

Dokumentacija za otvaranje transakcionog računa

     Pravno lice prilaže sljedeću dokumentaciju:

-                      Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-                      Aktuelni sudski izvod ne stariji od 30 dana od datuma izdavanja, za novoosnovana pravna lica rješenje o upisu u  sudski registar ne starije od 30 dana od datuma izdavanja - original ili ovjerena kopija;

-                      Akt o osnivanju (Ugovor o osnivanju ako ga osniva više osnivača, Odluka o osnivanju ako ga osniva jedan osnivač, Statut ako ga pravno lice ima) - kopija;

-                      Dozvola za rad ako je za takvu vrstu posla potrebna - original ili ovjerena kopija;

-                      Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima - ovjerena kopija;

-                      Potvrda o registraciji kod Poreske uprave (JIB) - ovjerena kopija;

-                      Finansijski izvještaj poslovanja, Bilans stanja i Bilans uspjeha za posljednji obračunski period, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna, ovjereno u APIF/AFIP - kopija;

-                      Karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za raspolaganje novčanim sredstvima na računu komitenta, obrazac Banke;

-                      OP obrazac za zakonskog zastupnika ili punomoćenika ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa – original;

-                      Važeći identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika i/ili punomoćenika i/ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa - ovjerena kopija;

-              Dokaz o adresi prebivališta navedenoj na obrascima Banke - za zakonskog zastupnika rezidenta  (punomoćnika ili prokurist u – rezidenta), ovlaštena lica (lica sa KDP) rezidente i stvarnog vlasnika rezidenta, pribavlja se iz jednog od posljednjih režijskih računa (telefon ili struja ili grijanje i sl); ako se adresa razlikuje navedena lica treba da dostave potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu koja će dokazati adresu popunjenju na obrascima Banke – kopija;

-              Ako poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili prokurista, potrebno je da imaju pismeno ovlaštenje zakonskog   zastupnika – original i fotokopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika;

-              Ovlaštenja za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge  na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-                      Podaci o osnivačima pravnog lica i osnivačevim osnivačima, obrazac Banke;

-                      Izjava - stvarni vlasnik rezident, obrazac Banke ili

-                      Izjava - stvarni vlasnik nerezident, obrazac Banke;

-                      Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist rezident, obrazac Banke ili

-                      Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist nerezident, obrazac Banke

       Samostalni privrednici prilažu:

-              Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-              Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti ne starije od 30 dana - original ili ovjerena kopija;

-              Potvrda o registraciji kod Poreske uprave (JIB) - ovjerena kopija;

-                      Finansijski izvještaj poslovanja, Bilans stanja i Bilans uspjeha za posljednji obračunski period, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna, ovjereno u APIF/AFIP - kopija;

-              Karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za rapolaganje novčanim sredstvima na računu komitenta, obrazac Banke;

-              OP obrazac za zakonskog zastupnika ili punomoćenika ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa – original;

-              Važeći identifikacioni dokument za zakonskog