BPŠ Banka pruža mogućnost obavljanja najsigurnijeg, najjeftinijeg i najefikasnijeg domaćeg platnog prometa.

Brz, siguran i efikasan platni promet.

 

U  OBAVLJANJU  PLATNOG PROMETA OMOGUĆAVAMO VAM:

  • otvaranje jednog ili više računa u filijali Banke koju izaberete,
  • ispostavljanje naloga za plaćanje na bilo kom šalteru Banke,
  • izvršenje naloga u internom bankarskom paćanju istog momenta kada je plaćanje izvršeno,
  • izvršenje naloga u međubankarskom transferu odmah po odobravanju sredstava na račun banke u međubankarskom transferu,
  • tajnost računa i sredstava na računu,
  • dostavljanje izvještaja o promenama na računu na šalteru banke,

Prijem i izvršenje naloga za žiro-kliring je do 15 časova istog dana.
Prijem i izvršenje naloga RTGS je do 15 časova i 45 minuta istog dana.

Sve informacije  u vezi domaćeg platnog prometa možete dobiti na telefone:
  
      +387-51 244 728
      +387-51 244 722

Dokumentacija za otvaranje transakcionog računa

     Pravno lice prilaže sljedeću dokumentaciju:

-                      Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-                      Aktuelni sudski izvod ne stariji od 30 dana od datuma izdavanja, za novoosnovana pravna lica rješenje o upisu u  sudski registar ne starije od 30 dana od datuma izdavanja - original ili ovjerena kopija;

-                      Akt o osnivanju (Ugovor o osnivanju ako ga osniva više osnivača, Odluka o osnivanju ako ga osniva jedan osnivač, Statut ako ga pravno lice ima) - kopija;

-                      Dozvola za rad ako je za takvu vrstu posla potrebna - original ili ovjerena kopija;

-                      Obavještenje Zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnostima - ovjerena kopija;

-                      Potvrda o registraciji kod Poreske uprave (JIB) - ovjerena kopija;

-                      Finansijski izvještaj poslovanja, Bilans stanja i Bilans uspjeha za posljednji obračunski period, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna, ovjereno u APIF/AFIP - kopija;

-                      Karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za raspolaganje novčanim sredstvima na računu komitenta, obrazac Banke;

-                      OP obrazac za zakonskog zastupnika ili punomoćenika ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa – original;

-                      Važeći identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika i/ili punomoćenika i/ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa - ovjerena kopija;

-              Dokaz o adresi prebivališta navedenoj na obrascima Banke - za zakonskog zastupnika rezidenta  (punomoćnika ili prokurist u – rezidenta), ovlaštena lica (lica sa KDP) rezidente i stvarnog vlasnika rezidenta, pribavlja se iz jednog od posljednjih režijskih računa (telefon ili struja ili grijanje i sl); ako se adresa razlikuje navedena lica treba da dostave potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu koja će dokazati adresu popunjenju na obrascima Banke – kopija;

-              Ako poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili prokurista, potrebno je da imaju pismeno ovlaštenje zakonskog   zastupnika – original i fotokopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika;

-              Ovlaštenja za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge  na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-                      Podaci o osnivačima pravnog lica i osnivačevim osnivačima, obrazac Banke;

-                      Izjava - stvarni vlasnik rezident, obrazac Banke ili

-                      Izjava - stvarni vlasnik nerezident, obrazac Banke;

-                      Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist rezident, obrazac Banke ili

-                      Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist nerezident, obrazac Banke

       Samostalni privrednici prilažu:

-              Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-              Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti ne starije od 30 dana - original ili ovjerena kopija;

-              Potvrda o registraciji kod Poreske uprave (JIB) - ovjerena kopija;

-                      Finansijski izvještaj poslovanja, Bilans stanja i Bilans uspjeha za posljednji obračunski period, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna, ovjereno u APIF/AFIP - kopija;

-              Karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih za rapolaganje novčanim sredstvima na računu komitenta, obrazac Banke;

-              OP obrazac za zakonskog zastupnika ili punomoćenika ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa – original;

-              Važeći identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika i/ili punomoćenika i/ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa - ovjerena kopija;

-              Dokaz o adresi prebivališta navedenoj na obrascima Banke, za zakonskog zastupnika rezidenta (punomoćnika ili prokuristu rezidenta), ovlaštena lica (lica sa KDP) rezidente i stvarnog vlasnika rezidenta, pribavlja se iz jednog od poslednjih, režijskih računa (telefon ili struja ili grijanje i sl); ako se adresa razlikuje, lica treba da dostave potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu koja će dokazati adresu popunjenju na obrascima Banke - kopija;

-              Ovlaštenje za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na  realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenti ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-              Ako poslovni odnos uspostavlja punomoćnik ili prokurista, potrebno je da imaju pisano ovlaštenje zakonskog zastupnika - original i fotokopiju identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika;

-                      Podaci o osnivačima pravnog lica, obrazac Banke;

-                      Izjava - stvarni vlasnik rezident, obrazac Banke ili

-                      Izjava - stvarni vlasnik nerezident, obrazac Banke;

-                      Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurista rezident, obrazac Banke ili

-                      Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurista nerezident, obrazac Banke.

       Druga pravna lica (udruženja, fondacije i ostala pravna lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost, kao i vjerske zajednice i udruženja koja nemaju status pravnog lica, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu) prilažu:

-             Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-             Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti ne starije od 30 dana -original ili

ovjerena kopija;

-             Statut – kopija;

-             Potvrda o registraciji kod Poreske uprave (JIB) - ovjerena kopija;

-                      Finansijski izvještaj poslovanja, Bilans stanja i Bilans uspjeha za posljednji obračunski period, a za novoosnovana pravna lica nakon predaje prvog obračuna, ovjereno u APIF/AFIP - kopija;

-            Pismeno ovlaštenje za lice ovlašteno za zastupanje - original ili ovjerena kopija;

-              Karton deponovanih potpisa (KDP) lica ovlaštenih lica za raspolaganje novčanim sredstvima na računu klijenta, obrazac Banke;

-              OP obrazac za zakonskog zastupnika ili punomoćnika ili prokuristu i za sva ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa – original;

-            Važeći identifikacioni dokument za zakonskog zastupnika i/ili punomoćenika i/ili prokuristu i za sva

ovlaštena lica sa kartona deponovanih potpisa - ovjerena kopija;

-             Identifikacioni dokumenti lica iz uprave ili skupštine udruženja – kopije;

-              Dokaz o adresi prebivališta navedenoj na obrascima Banke  za zakonskog zastupnika – rezidenta (punomoćenika ili prokuristu rezidenta), ovlaštena lica (lica sa KDP) rezidente i stvarnog vlasnika rezidenta, pribavlja se iz jednog od poslednjih režijskih računa (telefon ili struja ili grijanje i sl); ako se adresa razlikuje lica treba da dostave potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu koja će dokazati adresu popunjenju na obrascima Banke – kopija;

-              Ovlaštenje za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-              Podaci o osnivačima pravnog lica, obrazac Banke (ako je broj osnivača fizičkih lica veliki, onda se unose podaci o presjedniku i članovima upravnog odbora);

-             Izjava - stvarni vlasnik (rezident ili nereziden), obrazac Banke (izjava predsjednika i članova

Upravnog odbora);

-             Izjava – zakonski zastupnik (rezident ili nereziden), obrazac Banke. 

       Strana diplomatska i konzularna predstavništva, predstavništvo organizacije Ujedinjenih nacija i predstavništvo međunarodne organizacije u BiH prilažu:

-              Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-              Izvod  iz  registra  koji  se  vodi  kod  nadležnog organa  u  Bosni  i  Hercegovini, ovjerena kopija;

-              Potvrda Poreske uprave da je upisan u registar - ovjerena kopija;

-              Karton  deponovanih potpisa  lica  ovlaštenih  za  potpisivanje  naloga,  radi raspolaganja  sredstvima  na  nerezidentnom  računu  tih predstavništava, obrazac banke;

-            OP obrazac - ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje za poslovne subjekte nerezidente –

original;

-             Identifikacioni dokument lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa – ovjerena

kopija;

-              Ovlaštenje za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi

naloge na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-             Podaci o osnivačima pravnog lica i osnivačevim osnivačima, obrazac Banke;

-             Dokumentacija za osnivače pravnog lica - kopija;

-             Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist rezident, obrazac Banke;

-             Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist nerezident, obrazac Banke;

       Predstavništvo  stranog  pravnog  lica  koje  obavlja privrednu  djelatnost  u  inostranstvu  pri  otvaranju računa  u prilaže:

-              Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-              Izvod  iz  registra  predstavništava,  koji  se  vodi  pri nadležnom  organu  u  Bosni  i  Hercegovini – ovjerena kopija;

-              Potvrda Poreske uprave da je upisan u registar  - ovjerena kopija;

-              Karton  deponovanih potpisa  lica  ovlaštenih  za  potpisivanje  naloga,  radi raspolaganja  sredstvima  na  nerezidentnom  računu  predstavništava, obrazac banke;

-            OP obrazac - ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje za poslovne subjekte nerezidente –

original;

-            Identifikacioni dokument lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa – ovjerena

kopija;

-              Ovlaštenje za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnosit naloge na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-             Podaci o osnivačima pravnog lica i osnivačevim osnivačima, obrazac Banke;

-             Dokumentacija za osnivače pravnog lica - kopija;

-             Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist rezident, obrazac Banke;

-             Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist nerezident, obrazac Banke;

       Strana udruženja i fondacije koje djeluju u BiH prilažu:

-              Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;

-              Izvod  iz  registra  koji  vodi  nadležni organ u Republici Srpskoj/Federaciji BiH, ne stariji od tri  mjeseca – ovjerena kopija;

-              Potvrda Poreske uprave da je upisan u registar  - ovjerena kopija;

-              Karton  deponovanih potpisa  lica  ovlaštenih  za  potpisivanje  naloga,  radi raspolaganja  sredstvima  na  nerezidentnom  računu  predstavništava, obrazac banke;

-            OP obrazac - ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje za poslovne subjekte nerezidente –

original;

-             Identifikacioni dokument lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa – ovjerena

kopija;

-              Ovlaštenje za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi

naloge na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-             Podaci o osnivačima pravnog lica i osnivačevim osnivačima, obrazac Banke;

-             Dokumentacija za osnivače pravnog lica - kopija;

-             Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist rezident, obrazac Banke;

-             Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist nerezident, obrazac Banke;

Za sve originale dokumenata (ovjerene kopije), osim OP obrasca, koji ne mogu biti ostavljeni Banci, radnik Banke će izvršiti uvid te iste kopirati za dosije (na kopiji dokumenta upisati: sravnjeno sa originalom, datum, vrijeme, ime i prezime zaposlenog koji je izvršio uvid, njegov potpis i pečat  organizacionog dijela Banke u kojem radi).

       Nerezidenti pravna lica za otvaranje računa prilažu:

-            Zahtjev za otvaranje računa, obrazac Banke;   

-            Izvod iz registra u kome je nerezidenti  pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište

ili ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima zemlje sjedišta, na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik tog nerezidenta i datum njegovog osnivanja.

Ovaj dokument  se dostavlja u kopiji  koju je ovjerio nadležni organ i u ovjerenom prevodu na jednom od službenih jezika Republike Srpske/Federacije BiH, koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca od datuma izdavanja dokumenta.

-            Akt nadležnog organa o osnivanju - ovjerena kopija;

-            Izvod iz zakona, odnosno drugog propisa zemlje u kojoj nerezidenti – pravno lice ima registrovano

             sjedište, ako se nerezidentni  račun otvara po tom osnovu - ovjerena kopija;

-                      Potvrda Poreske uprave da je nerezidenti kod nje upisan u registar nerezidenata - ovjerena kopija;

-            Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima na

nerezidentnom računu, koji je potpisalo lice iz rješenja o registraciji pravnog lica nerezidenta u zemlji njegovog sjedišta i lica na koje je ovlašćeno lice prenijelo pravo potpisivanja, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnivanju koji je ovjeren pečatom, obrazac Banke;

-            OP obrazac - ovjereni potpisi lica ovlaštenih za zastupanje za poslovne subjekte nerezidente –

                original;

-             Identifikacioni dokument lica čiji su potpisi deponovani na kartonu deponovanih potpisa – ovjerena

kopija;

-            Posljednji godišnji finansijski izvještaj i izvještaj nezavisnog revizora o poslovanju nerezidenta u

Matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registrovanu djelatnost. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana finansijski izvještaj podnosi za period poslovanja u tekućoj godini. Ako obaveza izrađivanja finansijskog izvještaja  ne postoji u matičnoj zemlji nerezidenta, nerezident dostavlja dokument o plaćenom porezu –kopija;

-              Ovlaštenje za lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi

naloge na realizaciju u Banku, obrazac Banke;

-              Važeći identifikacionih dokumenati ovlaštenih lica koja će vršiti polaganje/podizanje gotovine sa i na transakcioni račun i podnositi naloge na realizaciju u Banku – kopija;

-            Podaci o osnivačima pravnog lica i osnivačevim osnivačima, obrazac Banke;

-            Dokumentacija za osnivače pravnog lica - kopija;

-            Izjava - stvarni vlasnik nerezidenti, obrazac Banke;

-            Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist rezident, obrazac Banke;

-            Izjava - zakonski zastupnik/punomoćnik/prokurist nerezident, obrazac Banke;

-            Izjava punomoćnika (ako ga ima).

Nerezident je u obavezi da jednom godišnje, u okviru kalendarske godine, dostavi Izvod iz registra u kome je nerezident pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sjedište,  a ako ga ne dostavi Banka neće izvršavati transakcije nerezidentu dok ne dostavi taj dokument.

 

Pod dokumentacijom za osnivača pravnog lica i osnivačevog osnivača podrazumijeva se:

-              Za svakog osnivača/osnivačevog osnivača do fizičkog lica sa namjanje 20% udjela u vlasništvu pravnog lica potrebno je dostaviti:

  1. za pravna lica:

-          rezidente - aktuelni izvod/e iz sudskih ili drugih javnih registara, ne stariji od 30 dana od dana izdavanja –kopija;

-          nerezidente - aktuelni izvod/e iz sudskih ili drugih javnih registara, ne stariji od 3 mjeseca od dana izdavanja– kopija.

  1. za fizička lica stvarne vlasnike - kopiju važećeg identifikacionog dokumenta.

-              Ako se iz zvaničnog javnog registra ne mogu pribaviti svi podaci o stvarnom vlasniku klijenta, podaci se pribavljaju uvidom u orginal ili ovjerenu kopiju isprave ili poslovne dokumentacije klijenta (npr. knjiga akcionara), koju dostavlja zakonski zastupnik, punomoćnik ili prokurista pravnog lica sa kojim se uspostavlja poslovna saradnja i čuva se u dosijeu klijenta.

-                      Ako iz javnog registra i poslovne dokumentacije nije moguće pribaviti propisane podatke o stvarnom vlasniku klijenta, podaci koji nedostaju mogu se pribaviti i iz pisane izjave zakonskog zastupnika, punomoćnika ili prokuriste pravnog lica. U cilju precizne i jasne verifikacije dostavljenih podataka može se pribaviti fotokopija ličnog dokumenta stvarnog vlasnika pravnog lica.

Svaki dokument koji je izdat na stranom jeziku, a prezentuje se Banci u skladu sa ovim Uputstvom, mora biti preveden i ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca, na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

    Otvaranje računa pravnih lica u stečaju/likvidaciji

Kada se nad poslovnim subjektom otvori stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije, uz zahtjev za otvaranje računa poslovnog subjekta u stečaju ili likvidaciji, stečajni ili likvidacioni upravnik prilaže:

-       Rješenje  o  otvaranju stečajnog postupka ili postupka likvidacije

-   podatke i identifikacione dokumente sa fotografijom o ovlaštenim predstavnicima (posrednicima), (ovjerena kopija) i spesimen njihovih potpisa (OP obrazac) - orginal

-   kartone deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa

Istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za otvaranje računa, poslovnog subjekta u stečaju ili likvidaciji, stečajni ili likvidacioni upravnik dužan je da  banci dostavi dokaz  o zatvaranju svih  postojećih  računa za redovno poslovanje nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak redovne likvidacije.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija