Elektronski platni promet sa inostranstvom

 

Klijentima koji obavljaju devizno poslovanje, BPŠ Banka nudi brzu i kvalitetnu uslugu za obavljanje
platnog prometa sa inostranstvom pomoću elektronskog sistema HAL E-bank.

Instalacijom HAL E-bank sistema, na raspolaganju imate sljedeće usluge:

- slanje naloga za plaćanje prema inostranstvu VP70,
- slanje naloga za prenos, odnosno konverziju/kupoprodaju deviza,
- pregled priliva iz inostranstva, dobijanje obavještenja o prilivu po knjiženju u banci,
- uvid u promet na računima po različitim/zadanim vremenskim periodima,
- uvid u stanje računa,
- izvod računa
- uvid u kursnu listu – informativno,
- kreiranje baze korisnika i njihovih računa za buduća plaćanja,
- izradu naloga povezati sa imenikom korisnika i njihovim računima,
- čuvanje pripremljenih naloga za plaćanje za više upotreba (npr. redovna mjesečna plaćanja),
- štampati podatke iz upisanih plaćanja, prometnih stavki i slično,
- informacija o odbijenim nalozima za plaćanje i nalozima kupoprodaje.

 

Kako postati korisnik?

Da biste postali korisnik HAL E-bank usluge i obavljali elektronski promet sa inostranstvom, potrebno je:

1. Imati otvoren transakcioni (KM račun) i devizni račun u BPŠ Banci a.d. Banja Luka
2. Da vaš računar ispunjava minimalne hardverske zahteve:

- odgovarajući računar, na kojem je instaliran Windows 95/98/ME/XP/NT ili 2000,
- način za povezivanje sa serverom banke,
- čitač pametnih kartica i pametnu karticu,
- odgovarajući program (Personal E-Bank, Corporate E-Bank),
- pristup internetu.

3. U matičnom organizacionom dijelu banke koji vas vodi, popuniti i predati sledeća dokumenta:

            • Ukoliko niste korisnik HAL E-Bank:

Novi klijent podrazumjeva klijenta koji ima otvoren račun u domaćoj i stranoj valuti u Banci i
izrazi potrebu za korištenje usluga Hal E-banke za platni promet sa inostranstvom, a pritom ne koristi usluge
elektronske banke za platni promet u zemlji i nije korisnik usluga Hal E-banke ni kod jedne druge banke.
U tom slučaju klijent mora ispuniti sljedeći set obrazaca i predati banci:
- Zahtjev za korištenje Hal E – banke PPI (EBPPI1)– pristupnica,
- Odobrenje ovlaštenim licima za upotrebu Hal E-banke PPI (EBPPI2),
- Generalna narudžbenica za izdavanje kvalifikovanih ličnih digitalnih potvrda za pravno lice (CA1),
- Zahtjev ovlaštenog lica za izdavanje kvalifikovane lične digitalne potvrde na pametnoj kartici i/iliidentifikaciju korisnika elektronskog bankarstva (CA2),
- fotokopija identifikacionih dokumenata za svako ovlašteno lice,
- potvrda o uplaćenoj naknadi (peti primjerak).

Preporučuje se da klijent prvo preda zahjtev za korištenje usluga elektronskog bankarstva za platni
promet u zemlji.

              • Ukoliko već koristite HAL E-Bank:

Ako klijent već koristi u banci usluge Hal E-banke preko platnog prometa u zemlji ili usluge kod neke druge
Banke u zemlji, da bi koristio usluge elektronskog bankarstva za platni promet sa inostranstvom potrebno je da
ispuni i preda banci sljedeća dokumenta:
- Zahtjev za korištenje Hal E – banke PPI (EBPPI1)– pristupnica,
- Odobrenje ovlaštenim licima za upotrebu Hal E-banke PPI (EBPPI2),
- Fotokopija identifikacionih dokumenata za svako ovlašteno lice.

Ako klijent ima više deviznih racuna u banci, za svaki račun za koji klijent želi da koristi uslugu e- banke
potrebno je da popuni gore pobrojane obrasce.

                • Ukoliko koristite HAL E-banku ali u nekoj drugoj zemlji potrebno je:

- Korisnik mora uraditi izvoz sertifikata sa svoje kartice i dostaviti u Banku, a Banka dostavlja Halcomu BIH,
- Korisnik mora imati našu (BiH) instalaciju programa Personal E-bank. Ovo obezbjeđuje Banka slanjem
instalacionog medija i uputstva,
- Zahtjev za korištenje Hal E – banke PPI (EBPPI1)– pristupnica,
- Odobrenje ovlaštenim licima za upotrebu Hal E-banke PPI (EBPPI2),
- Fotokopija identifikacionih dokumenata za svako ovlašteno lice.

                • Ako klijent želi dodatnu pametnu karticu ili da mu se reizda pametna kartica potrebno je :

- Generalna narudžbenica za izdavanje kvalifikovanih ličnih digitalnih potvrda za pravno lice (CA1),
- Zahtjev ovlaštenog lica za izdavanje kvalifikovane lične digitalne potvrde na pametnoj kartici i/iliidentifikaciju korisnika elektronskog bankarstva (CA2),
- fotokopija identifikacionih dokumenata za svako ovlašteno lice,
- potvrda o uplaćenoj naknadi (peti primjerak).

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija