Instalacijom Personal/Corporete E-Bank aplikacije platnog prometa sa inostranstvom klijent ima na
raspolaganju sljedeće usluge:


- slanje naloga za plaćanje prema inostranstvu VP70,
- slanje naloga za prenos, odnosno konverziju/kupoprodaju deviza,
- pregled priliva iz inostranstva, dobijanje obavještenja o prilivu,
- uvid u promet na računima po različitim/odabranih vremenskim periodima,
- uvid u stanje računa,
- izvod računa
- uvid u kursnu listu – informativno,
- kreirati bazu korisnika i njihovih računa za buduća plaćanja,
- izradu naloga povezati sa imenikom korisnika i njihovim računima,
- sačuvati stalne platne naloge za višekratnu upotrebu (npr. redovna mjesečna plaćanja),
- štampati podatke iz upisanih plaćanja, prometnih stavki i slično,
- informacija o odbijenim nalozima za plaćanje.

 

Detaljnije >>
 

Slanje naloga za plaćanje prema inostranstvu VP70 u Hal e-banci (klijent popunjava)

 

Klijent može da ima više računa kod različitih banaka. Nakon izbora banke i deviznog računa u gornjem
desnom uglu u polju Račun klikom na strelicu, klijent može da pređe na unos naloga.
Nalog se unosi tako što se u meniju sa ljeve strane klikne na Priprema/ Nalozi i u meniju na dnu ekrana
na Unesi. Otvara se Nalog VP70.
Polje nalogodavca je zadano i već popunjeno administriranjem od strane banke tako da ga klijent ne
mora popunjavati.
Prvo se unosi Korisnik kojem se Nalog upućuje. Može se uraditi na dva načina.
Prvi, da se podaci unesu samo za taj nalog, ne čuvaju se u bazi i ako bi imao ponovo plaćenje prema
istom Korisniku, njegovi podaci bi se morali ponovo unositi.
Drugi, da podaci o Korisniku ostanu zapamćeni u Imeniku korisnika i njihovih računa i sljedeći put,
kad se bude unosio Nalog za istog korisnika, nema potrebe ponovo ga unositi jer njegovi podaci već
postoje u Imeniku.
U tom slučaju, klikne se na ? pored Korisnika i otvara se Imenik.
U polje Naziv korisnika unosi se naziv Korisnika i ide se na polje Dodaj adresu. Otvara se novi ekran.
Polje Adresa je neobavezno polje i može ostati prazno ukoliko klijent ne zna taj podatak. Polja Mjesto i
Država su obavezna i moraju biti uneseni. Država se može birati iz padajućeg menija. Kada su svi
podaci za Korisnika uneseni ide se na Potvrdi nakon čega se javi pitanje: da li želite unjeti izmjene?
Klikne se na polje Yes i vraća se korak nazad.
Sljedeće, treba da se unese broj računa Korisnika. Klikom na polje Dodaj račun otvara se polje za
unošenje računa gdje čekirate Strani račun. Taj račun se treba priključiti banci kojoj pripada tako što će
se klikom na polje Izaberi banku otvoriti Imenik banaka. Instalacijom Personal E-Bank dobija se
Imenik banaka sa svim domaćim bankama. Ukoliko Korisnik ima račun u stranoj banci (što je u većini
slučajeva kad se radi o Nalogu VP 70), potrebno je prvo unjeti banku u imenik pa je onda izabrati.
Banka se unosi tako sto se u Imeniku banaka klikne na polje Dodaj koji otvori novi ekran. Obavezna
polja su Naziv (unosi se naziv banke kod koje Korisnik ima otvoren račun), Mjesto, Država i SWIFT
BIC. Svi podaci se nalaze ili na fakturi koja se plaća ili instrukcijama. Nakon toga ide se na polje
Potvrdi. Javlja se pitanje da li želite da zapamtite promjene, klikne se na polje Yes, nakon čega
program vraća u Imenik banaka u kojem se nalazi banka koja je unesena. Klikne se jednom na nju da je
obilježi, a zatim na polje Izaberi. Kad je izabrana banka kod koje Korisnik ima otvoren račun, može se
unjeti i njegov broj računa u polje Br.računa. Broj računa je IBAN i unosi se bez razmaka i crtica, sa
svim brojevima i slovima. Unos računa se potvrđuje poljem Potvrdi. Ponovo program pita da li želite da
unesete promjene. Ukoliko je odgovor potvrdan, unos korisnika i njegovog računa je završen. Jednim
klikom na Korisnika u Imeniku, aktivira se polje Izaberi. Kad se klikne na Izaberi, vraća se u nalog u koji
su sad unjeti svi podaci o Korisniku i njegovoj banci. Ukoliko klijent ne želi da zapamti podatke o
Korisniku, onda njegove podatke i podatke o njegovoj banci unosi direktno u Nalog u polje Korisnik.

U polje Valuta unosi se oznaka valute na koju glasi faktura. Klikom na kvadrat pored valute otvara se
novi ekran na kojem se može odabrati željena valuta. U polje Iznos unosi se iznos na koji glasi
plaćanje, vodeći računa da, ako u iznosu ima zarez koristi se pravi zarez, pored slova M, a ne tačku.
Popunjavanjem polja Datum valute klijent instruira banku o željenom datum valute izvršenja naloga.
U polju Valuta pokrića unosi se šifra valute koju klijent ima na svom računu tako što klikom na kvadrat
pored Valute pokrića iz novootvorenog ekrana bira odgovarajuću oznaku valute (kao kod Valute
plaćanja). Ako je vršen otkup deviza, cijelog ili dijela iznosa plaćanja, sa KM računa, onda je valuta
pokrića BAM.
Kad je unesena valuta plaćanja, iznos i valutu pokrića, unose se Podaci o troškovima. Izabere se ko
snosi troškove plaćanja. Iz padajućeg menija se bira:
- SHA/Djeljeni troškovi, nalogodavac plaća troškove u zemlji a Korisnik u inostranstvu,
- OUR/Naši troškovi, nalogodavac plaća sve troškove i u zemlji i u inostranstvu,
- BEN/Troškovi partnera, sve troškove plaća Korisnik i u zemlji i u inostranstvu.
Polje Svrha plaćanja je obavezno polje i tu obavezno navesti dokument/ fakturu po kojem se plaća.
Podaci za Banku posrednicu se mogu unjeti ako postoje, a nije obavezno da se popuni.
Referenca banke za naplatu i Način plaćanja ostaje kao što stoji. Referenca korisnika je polje u koje
klijent unosi neku svoju oznaku koja će služiti isključivo za njegovu evidenciju. Ovo polje ne vidi niko
osim klijenta i nije obavezno polje.
U posebnim uputstvima klijent obavezno treba da informiše banku o sljedećem:
- odakle je pokriće za plaćanje. Ako klijent na deviznom računu raspolaže sa nekim drugim deviznim
sredstvima koja nisu u istoj valuti plaćanja konkretnog naloga i želi da ih koristi za pokriće (unosi npr:
poriće iz USD ili CHF ili bilo koja druga valuta). Takođe unosi informaciju ako je pokriće iz BAM
Nakon ovoga, svi podaci neophodni za realizaciju Naloga VP70 su uneseni. Klikne se na pločicu
Potvrdi i otvara se novi, prazan nalog, koji može da se opozove ako se više neće unositi novi nalozi.

Unjet nalog je u statusu Pripremljen. Da bi se poslao, mora se potpisati tako što ga jednim klikom
označite i iz donjeg menija birate opciju Potpiši. Kartica se provjerava da li ima ovlašćenja za
potpisivanje. Ako ima, nalog se otvara da se još jednom provjere podaci. Nakon potvrde, naloga dobija
status Provjeren i može da se pošalje na realizaciju.

 

Kad klijent pošalje nalog, potrebno je da prateću dokumentaciju (fakturu, ugovore) po kojoj se
plaća pošalje u banku faks-om ili mail-om da bi referent banke koji kreira nalog za plaćanje
mogao da odredi šifru osnova.

Naloge koji su realizovani, odbijeni klijent može da vidi u Arhivi.

Slanje naloga za prenos (kuporodaja deviza)

 

Klijent opšti nalog za prenos može da koristi u sljedećim slučajevima:

1. kada želi da proda devize banci da bi mu se odobrio njegov transakcioni račun u banci,
2. kada daje nalog banci da mu se prodaju devize iz KM sredstava za pokriće po doznaci.

1. Nalog za prenos se unosi tako što se klikne na Priprema/Prenosi nakon čega se otvara opšti nalog
za prenos. Ako klijent želi da proda banci devize i da mu se odobri transakcioni račun u polju Valuta
pokrića se unosi valuta koja će biti zadužena na deviznom računu i iznos deviza koji će biti
konvertovan u BAM, a u polju valuta u korist se unosi isključivo BAM. Iznos BAM ne mora biti
popunjen. Polje Svrha mora biti popunjeno i tu se može unjeti broj transakcionog računa koji treba biti
odobren u banci.
2. Ako kiljent nema deviznih sredstava, a ima potrebu da odradi plaćanje prema inostranstvu, daje nalog
banci za kupovinu deviza iz BAM. U tom slučaju se u polju Valuta pokrića opšteg naloga za penos
unosi isključivo BAM, a u polju valuta u korist valuta u kojoj je nalog 1450 i iznos naloga. Polje Svrha
mora biti popunjeno i tu se može unjeti npr. pokriće za plaćanje xxxxx.

 

Pregled priliva iz inostranstva, dobijanje obavještenja o prilivu

 

Priliv iz inostranstva proknjiženi u banci klijent u Hal E-bank vidi u Pregled/Naplate. Selekcijom na priliv
i klikom na dnu ekrana na pregled otvara se dokument obavijest o prilivu iz inostranstva sa
detaljnijim podacima o prilivu.

 

Uvid u stanje, promet, izvode i kursne liste

 

U opciji Pregled/Stanje klijent ima uvid u tekuće stanje na računima svoje devizne partije i tekućim
odobrenjima i terećenjima.
U opciji Pregled/Promet klijent ima uvid u promet na računu sa detaljnjim opisom svake stavke
(dvoklikom na stavku)
U opciji Pregled/Izvodi klijent pregledava izvode svojih deviznih računa.
U opciji Pregled/Kursne liste, duplim klikom na datum tražene kusrne liste dobićete Ispis kursne liste
za taj dan. Isto ćete dobiti ako jednom kliknete na traženu kursnu listu a onda kliknete na Pregled u
podmeniju na dnu ekrana. Kursna lista je informativnog karaktera. Klijent treba da banku kontaktira
za trenutni kurs ako želi da radi ino plaćanja.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija