Zahtjev za korištenje Hal E – banke PPI (EBPPI1) – pristupnica

 

Ovaj obrazac se popunjava za svaki devizni račun za koji klijent želi koristiti usluge elektronskog
poslovanja. Svi traženi podaci na obrascu moraju biti popunjeni, a obrazac ovjeren pečatom i potpisom
ovlaštenog zastupnika.

Obrazac se sastoji iz 3 segmenta:

- Prvi se odnosi na podatke o klijentu tj. sadrži osnovne identifikacione informacije o klijentu kao
pravnom licu. Potrebno je da budu popunjeni svi traženi podaci i da se unesu podaci o broju
transakcionog računa i devizne partije koje klijent ima u banci.
- Drugi se odnosi na osnovne identifikacione podatke o zakonskom zastupniku klijenta. Zakonski
zastupnik je lice koje potpisalo ugovor o otvaranju i vođenju računa u banci i karton deponovanih
potpisa za klijenta i to je lice koje potpisuje u ime klijenta sve obrasce za Hal E-banku. Svi podaci
moraju biti popunjeni.
- Treći se odnosi na verziju usluge Hal E-banke koju klijent ima ili želi da koristi preko banke. Klijent će
da zaokruži jednokorisničku (personal) ili višekorisničku (corporate) verziju. Takođe klijent može da se
odluči za korištenje Hal E-banke preko weba. To podrazumjeva da funkciju potpisivanje i slanja može
ovlaštena osoba da obavi sa udaljene lokacije putem interneta.

 

Odobrenje ovlaštenim licima za upotrebu Hal E-banke PPI (EBPPI2)

 

Ovaj obrazac se popunjava za svako lice koje je od strane zakonskog zastupnika ovlašteno za
korištenje usluga Hal E- banke u domenu dozvoljenih funkcija za devizni račun naveden na ovlaštenju.
Pretpostavlja se da ovlaštena osoba ima pametnu karticu na svoje ime.

Obrazac se sastoji iz 3 segmenta:

- Prvi se odnosi na osnovne identifikacione podatke o klijentu sa obaveznim upisom devizne partije koju
klijent ima u banci i za koju se ovlaštenom licu dodjeljuju ovlaštenja za rad.
- Drugi se odnosi na osnovne identifikacione podatke o ovlaštenom licu koje će koristiti usluge Hal ebanke
za određenu deviznu partiju. Svi podaci o ovlaštenom licu moraju biti popunjeni.
- Treći se odnosi na ovlaštenja za rad na deviznoj partiji. Ovlaštenja za rad na deviznoj partiji se sastoje
iz sljedećih funkcija:
1. administracija
namijenjeno je administrativnom intervenisanju u Hal E-Bank, kao što su brisanje lokalne baze
podataka, osvježavanje programa iz bančinog servera itd.,
2. unošenje podataka
namijenjeno samo pripremi odnosno unosu platnih naloga i imenika,
3. pregled
namijenjeno je pregledu prometnih stavki, izvoda, stanja, obavještenja, datoteka, koje je poslala
banka, itd
4. potpisivanje (verifikaciju podataka)
namijenjeno je samo vršenju pregleda platnih naloga i potpisivanju, a istovremeno i mijenjanju i
dopunjavanju imenika,
4.a. kategorije potpisa
Korisnici, koji potpisuju dokumente, rangirani su u četiri potpisne kategorije:
- prva (1.) kategorija omogućava korisniku (ovlaštenom licu) da realizuje sve lijeve i desne potpise,
što znači, da dokumente može potpisati sam,
- druga (2.) kategorija omogućava korisniku (ovlaštenom licu) ili lijevi ili desni potpis,
- treća (3.) kategorija omogućava korisniku (ovlaštenom licu) samo lijevi potpis i
- četvrta (4.) kategorija koja omogućava korisniku (ovlaštenom licu) samo desni potpis.
5. slanje podataka
namijenjeno je prenosu podataka između bančinog servera i lokalne baze podataka Hal E-Bank.
6. limit
upisuje se iznos limita za raspolaganje sredstvima na navedenom deviznom računu, ako ima za
ovlašteno lice.

Ako je klijent ima samo jedno lice kao ovlašteno, potrebno je da zaokruži sve funkcije sa DA i
kategoriju potpisa 1. Ako klijent ima više ovlaštenih lica, a koristi jednokorisničku verziju ili je
korisnik višekorisničke verzije može da svakom ovlaštenom licu dodjeli različita ovlaštenja, s tim da
ovlaštenje pod tačkom 4 i 5 može da imaju samo lica koja su na kartonu deponovanih potpisa.

 

Generalna narudžbenica za izdavanje kvalifikovanih ličnih digitalnih potvrda za pravno lice (CA1)

 

Ovaj obrazac se popunjava ako klijent prvi put koristi uslugu Hal E-banke, ako klijent želi još jednu
pametnu karticu i kod reizdavanja pamete kartice. Podrazumjeva se da je popunjen obrazac banke Hal
E – banke PPI (EBPPI1)– pristupnica.
U prvom dijelu se popunjavaju osnovni podaci o klijentu iz Hal E – banke PPI (EBPPI1)– pristupnice.
U polju ’’ naručujem izdavanje potvrda za lica navedena u zahtjevima’’ se navode imena i prezimena
svih ovlaštenih lica za koja je popunjen obrazac banke EBPPI2.

 

Zahtjev ovlaštenog lica za izdavanje kvalifikovane lične digitalne potvrde na pametnoj kartici i/ili identifikaciju korisnika elektronskog bankarstva (CA2)

 

Ovaj obrazac mora biti popunjen za svako ovlašteno lice za koje je popunjen obrazac EBPPI2 tj. za ona
lica za koja će biti izdana pametna kartica.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija