Korisnici

-       pravna lica i preduzetnici koji se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu i registrovani su na području opština i gradova koji su definisani Zakonom o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Namjena

-       nabavka osnovnih i obrtnih sredstava

Iznos kredita

-       od KM 30.000,00 – KM 5.000.000,00 za pravna lica za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva

-       od KM 10.000,00 – KM 3.500.000,00 za pravna lica samo za obrtna sredstva

-       od KM 5.000,00 – KM 500.000,00 za preduzetnike za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva

-       od KM 5.000,00 – KM 200.000,00 za preduzetnike samo za obrtna sredstva

Napomena: iz kreditnih sredstava se može finansirati maksimalno 80% vrijednosti projekta, dok korisnici sredstava obezbjeđuju minimalno 20% od vrijednosti projekta u novcu, stvarima i pravima.

Valuta

-       KM (uz valutnu klauzulu u EUR)

Kamatna stopa

-       osnovna kamatna stopa 5,1%

Osnovna kamatna stopa se može dodatno umanjiti na osnovu sledećih kriterijuma:

-       za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština – umanjenje za 0,5%

-       za klastere – umanjenje za 0,3% (*)

-       kratkoročni krediti za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda – umanjenje za 1,1% (**)

-       ukoliko je vlasnik preduzeća/radnje mlađi od 30 godina – umanjenje za 0,3%

Napomena: maksimalno kumulativno umanjenje po kreditnoj liniji može biti 0,8 procentnih poena, osim za kratkoročne kredite za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda kod kojih može biti do 1,4 procentnih poena, kao i za korisnike kredita kod kojih je vlasnik mlađi od 30 godina, kod kojih može biti maksimalno 1,1 procentni poen.

Grace period

-       do 36 mjeseci (za kredit na 10 godina)

-       do 12 mjeseci (za kredit na 5 godina)

-       do 12 mjeseci (za kredit na 1 godinu)

Rok vraćanja kredita

-       do 10 godina: osnovna ili osnovna/obrtna sredstva

-       do 5 godina: samo za obrtna sredstva

-       do 1 godine za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda

 

* Klaster je oblik organizovanja i udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica radi unapređenja poslovanja, stvaranja dodatne vrijednosti ili smanjenja troškova za svakog člana klastera, čiji je nosilac pravno lice i kod koga su svi učesnici povezani ugovorom o saradnji/udruživanju.

** Prerađivač domaćih poljoprivrednih proizvoda je preduzetnik i pravno lice koje ima ugovor o otkupu sa poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta.


Napomena: uslovi plasmana su propisani od strane Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i može se desiti da su uslovi promijenjeni u odnosu na poslednje ažurirane podatke na stranici Banke, u skladu sa čim će se zahtjev za kredit razmatrati po uslovima važećim na dan podnošenja zahtjeva.

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke a.d. Banja Luka.

 

+387 51 244 746, 244 747, 244 754, 244 755

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija