Kratkoročni krediti za poljoprivrednu proizvodnju do 10.000,00 KM

Vrsta kredita

KRATKOROČNI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 10.000,00   KM

Rok otplate

Do 12 mjeseci

Nominalna kamatna stopa

8,00% god.

9,00% god.

Naknada za   obradu zahtjeva

1%

Obezbjeđenje kredita

Ukoliko je kreditna sposobnost najmanje 1,5X veća od traženog iznosa kredita: 2 blanko sopstvene mjenice korisnika kredita uz Izjavu o jemčenju (dokument kojim je specificirana imovina sa kojom raspolaže klijent); - Ukoliko je kreditna sposobnost manja od 1,5X od traženog iznosa kredita: 2 blanko sopstvene mjenice korisnika kredita i 2 blanko sopstvene mjenice kreditno sposobnog žiranta (zaposlenog fizičkog lica) ili 2 blanko sopstvene mjenice korisnika kredita i 2 blanko sopstvene mjenice jemca prihvatljivog za Banku (jemstvo pravnog lica/preduzetnika)

Način otplate   kredita

mjesečno, tromjesečno ili šestomjesečno u     KM

EKS

11,71%  11,68%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Dugoročni krediti  za poljoprivrednu  proizvodnju  do 50.000,00 KM

Vrsta kredita

DUGOROČNI KREDITI  ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do 50.000,00 KM

Rok otplate

Od 12 mjeseci do   84 mjeseca

Nominalna kamatna stopa

7,50% + 6M EURIBOR

8,00 % + 6M  EURIBOR

Naknada za obradu   zahtjeva

1%

Obezbjeđenje kredita

Za kredite sa rokom vraćanja do 24 mjeseca– obezbjeđenje kredita: -2 blanko sopstvene mjenice korisnika kredita i jedan od sljedećih instrumenata: jemstvo kreditno sposobnog žiranta/pravnog lica/preduzetnika/upis hipoteke I reda na zemljište ili neku drugu nekretninu u korist Banke u odnosu plasmana i hipoteke 1:2/ Založno pravo na predmetu finansiranja uz polisu kasko osiguranja vinkuliranu u korist Banke/ drugo prihvatljivo obezbjeđenje za Banku (kombinacija hipoteke i drugih instrumenata obezbeđenja prihvatljivih za Banku – depozit, garancije poslovnih banaka prihvatljive za banku i sl) Za kredite sa rokom vraćanja od 24 do 84 mjeseca: - 2 blanko sopstvene mjenice korisnika kredita i upis hipoteke I reda na zemljište ili neku drugu nekretninu u korist Banke u odnosu plasmana i hipoteke 1:2 ili 2 blanko sopstvene   mjenice korisnika kredita i založno pravo na predmetu finansiranja uz polisu kasko osiguranja vinkuliranu u korist Banke ili 2 blanko sopstvene   mjenice korisnika kredita i kombinacija hipoteke na zemljištu ili drugim nekretninama odnosno ručne zaloge (uz polisu osiguranja vinkuliranu u korist Banke).

Način otplate kredita

mjesečno u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja.

EKS

8,85%

9,40%

  *Efektivna kamatna stopa izračunata na  iznos 40.000,00 KM  i roka otplate  84 mjeseca.

 

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija