Korisnici

-       Korisnici sredstava po garantno-kreditnim linijama su pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i fizička lica i preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj

-       GFRS obavlja poslove izdavanja garancija na ime obezbjeđenja dijela kredita kojeg Banka odobrava korisnicima sredstava po kreditno – garantnim linijama, u slučaju da korisnici sredstava ne mogu ponuditi adekvatno obezbjeđenje kredita koje Banka zahtjeva

Vrste garantno – kreditnih linija

-       za start – up

-       za poljoprivredna gazdinstva

-       za poljoprivredu

-       za preduzetnike

-       za privredna društva

Napomena: GFRS izdaje garancije i po kreditnim linijama Investiciono – razvojne banke Republike Srpske po uslovima definisanim Pravilima plasmana.

Namjena

-       nabavka osnovnih i obrtnih sredstava

Iznos garancije

-       Garancije po garantno-kreditnim linijama iznose najviše 50% od vrijednosti kredita ili druge finansijske obaveze. Klijenti obezbjeđuju učešće do minimalno 20% od vrijednosti projekta, u novcu, stvarima i pravima.

-       U zavisnosti od kreditno – garantne linije može se kretati u rasponu od KM 3.000,00 – KM 1.500.000,00

Period otplate

-       U zavisnosti od kreditno – garantne linije može se kretati u rasponu od 1 godine – 15 godina, uz grejs period od 12 mjeseci – 36 mjeseci

Valuta

-       KM (uz valutnu klauzulu u EUR)

Kamatna stopa

-       U zavisnosti od kreditno – garantne linije može se kretati u rasponu od 5,5% – 6,9%

Stopa premije za rizik GFRS

-       U zavisnosti od kreditno – garantne linije može se kretati u rasponu od 2,1% – 3,2% pomnožena sa ponderom rizika koji se može kretati u rasponu od 0,0% - 0,5%

-       Premija je naknada za rizik, koja se izražava kao procenat i obračunava se na iznos ostatka duga na koji je izdata garancija, a obračunava se i naplaćuje unaprijed za tromjesečni period

-       GFRS premiju za rizik na kredite odobrene iz sredstava Banke naplaćuje kvartalno unaprijed po godišnjoj stopi, koja se dobije kada se stopa premije za rizik GFRS pomnoži sa ponderom rizika i ista primjeni na ostatak duga po osnovu odobrenog kredita na početku svakog kvartala

 

Napomena: uslovi odobravanja kredita uz obezbjeđenje garancijom Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka (GFRS) su propisani od strane GFRS i može se desiti da su uslovi promijenjeni u odnosu na poslednje ažurirane podatke na stranici Banke, u skladu sa čim će se zahtjev za kredit razmatrati po uslovima važećim na dan podnošenja zahtjeva.

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka

 

+387 51 244 746, 244 747, 244 754, 244 755

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija