Korisnici

-       preduzetnici sa prebivalištem u Republici Srpskoj i pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj koja obavljaju registrovanu djelatnost u cilju sticanja dobiti, uključujući i novoosnovana pravna lica

-       korisnici kredita – pravna lica sa sjedištem u Brčko distriktu BiH treba da su u stopostotnom vlasništvu lica koja su državljani Republike Srpske. Korisnici kredita – preduzetnici sa prebivalištem u Brčko distriktu BiH treba da su državljani Republike Srpske.

Namjena

-       nabavka osnovnih i obrtnih sredstava

Iznos kredita

-       od KM 30.000,00 – KM 5.000.000,00 za pravna lica za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva

-       od KM 10.000,00 – KM 3.500.000,00 za pravna lica samo za obrtna sredstva

-       od KM 5.000,00 – KM 500.000,00 za preduzetnike za osnovna (min. 30%) i obrtna sredstva

-       od KM 5.000,00 – KM 200.000,00 za preduzetnike samo za obrtna sredstva

-       od KM 50.000,00 – KM 3.000.000,00 za pripremu izvoza

Napomena: iz kreditnih sredstava se može finansirati maksimalno 80% vrijednosti projekta, dok korisnici sredstava obezbjeđuju minimalno 20% od vrijednosti projekta u novcu, stvarima i pravima.

Valuta

-       KM (uz valutnu klauzulu u EUR)

Kamatna stopa

-       osnovna kamatna stopa 5,4%

Osnovna kamatna stopa se može dodatno umanjiti na osnovu sledećih kriterijuma:

-       za projekte koji će biti realizovani na teritoriji nerazvijenih ili izrazito nerazvijenih opština – umanjenje za 0,5%

-       za projekte iz oblasti prerađivačke industrije i proizvodnje energije – umanjenje za 0,3%

-       za klastere – umanjenje za 0,3% (*)

-       za projekte za podsticaj turizma – umanjenje za 0,3% (**)

-       za pripremu izvoza – umanjenje za 1,0%

-       kratkoročni krediti za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda – umanjenje za 1,4% (***)

-       ukoliko je vlasnik preduzeća/radnje mlađi od 30 godina – umanjenje za 0,3%

 

Napomena: maksimalno kumulativno umanjenje po kreditnoj liniji može biti 0,8 procentnih poena, osim za kratkoročne kredite za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda i kredite za pripremu izvoza kod kojih može biti do 1,4 procentnih poena, kao i za korisnike kredita kod kojih je vlasnik mlađi od 30 godina, kod kojih može biti maksimalno 1,1 procentni poen.

Grace period

-       do 24 mjeseca (za kredit na 10 godina)

-       do 12 mjeseci (za kredit na 5 godina)

-       do 12 mjeseci (za kredit na 3 godine)

-       do 12 mjeseci (za kredit na 1 godinu)

Rok vraćanja kredita

-       do 10 godina: osnovna ili osnovna/obrtna sredstva

-       do 5 godina: samo za obrtna sredstva

-       do 3 godine: krediti za pripremu izvoza

-       do 1 godine za prerađivače domaćih poljoprivrednih proizvoda

 

* Klaster je oblik organizovanja i udruživanja pravnih i/ili fizičkih lica radi unapređenja poslovanja, stvaranja dodatne vrijednosti ili smanjenja troškova za svakog člana klastera, čiji je nosilac pravno lice i kod koga su svi učesnici povezani ugovorom o saradnji/udruživanju.

 

** Projekti za podsticaj turizma su projekti koji se odnose na iskorištavanje turističkih potencijala i unapređenje turističkih kapaciteta.

 

*** Prerađivač domaćih poljoprivrednih proizvoda je preduzetnik i pravno lice koje ima ugovor o otkupu sa poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta.

 

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama BPŠ Banke AD Banja Luka

 

+387 51 244 746, 244 747, 244 754, 244 755

 

office@bpsbl.com

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija