Po nalogu komitenata Banka izdaje devizne bankarske garancije kojima Banka kao garant preuzima na sebe neopozivu obavezu da će na zahtjev trećeg lica, korisnika po garanciji, platiti utvrđeni iznos korisniku garancije ukoliko se ispune uslovi navedeni u garanciji i to kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog komitenta, nalogodavca po garanciji, za čiji račun Banka nastupa.


Banka po nalogu svojih komitenata izdaje sve vrste deviznih plativih i činidbenih garancija ( garancije za urednu otplatu kredita, garancije za obezbjeđenje plaćanja, garancije za učešče na tenderima, aukcijama i licitacijama, garancije za dobro izvršenje posla, garancije za povraćaj avansa,i sl.)


Upotreba bankarskih garancija kao instrumenta obezbjeđenja plaćanja ima niz prednosti kako za korisnika garancije tako i za nalogodavca, a jedna od njih je svakako sigurnost.
   
+387 51 244 713, 244 705

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija