Krediti su namjenjeni punoljetnim državljanima Bosne i Hercegovine, odnosno fizičkim licima rezidentima. Minimalni uslovi koje fizičko lice treba da ispuni kako bi moglo da aplicira za kreditni proizvod Banke definisani su Metodologijom za kreditnu analizu fizičkih lica.

Krediti su namijenjeni i nerezidentima koji imaju prebivalište i zaposleni su u BIH, uz obavezan uslov da je jemac ili sudužnik kreditno sposoban rezident (jemac/sudužnik se isključuju ukoliko se ponudi 101 % oročeni depozit/hipoteka I reda u omjeru prihvatljivom za Banku u skladu sa Metodologijom za vrednovanje kolaterala uz polisu osiguranja od opšteg rizika na predmetnoj nekretnini/založno pravo na automobil uključujući puno kasko osiguranje vinkulirano u korist Banke). Ostali uslovi obezbjeđenja po potrebi.

Krediti se odobravaju klijentima Banke, VIP klijentima Banke, zaposlenima u Banci i ostalim građanima po kamatnim stopama i naknadama definisanim u aktima Banke koji se odnose na kamatne stope i naknade.

Klijentom se smatraju lica koja ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

  • otvoren tekući račun sa redovnim prilivom zarade (penzije) preko istog minimum jedan mjesec,
  • otvoren tekući račun i ovjerena potvrda od strane poslodavca da će sledeća zarada biti usmjerena na tekući račun u Banci,
  • posjedovanje štednje u KM ili devizne štednje u protivvrednosti 1.000,00 EUR u periodu prethodna tri mjeseca.VIP klijentom se smatraju lica koja ispunjavaju uslove utvrđene Uputstvom za utvrđivanje statusa VIP klijenta usvojenim od strane Uprave banke.

U slučajevima kada planirana rata kredita prelazi dozvoljeni maksimum, podnosilac zahtjeva može obezbijediti kreditno sposobnog sudužnika, kao drugog korisnika kredita za stambene i dugoročne gotovinske kredite. Maksimalan broj sudužnika je jedan.

Sudužnik je prihvatljiv ukoliko je zajednička kredtina sposobnost podnosioca zahtjeva i sudužnika zadovoljavajuća Učesnici u kreditu moraju dostaviti izvod sa partije tekućeg računa za poslednjih 6 mjeseci.

Ukoliko  imate  dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na brojeve telefona:

  + 387-51 244 735
  + 387-51 244 736