mBank je nova usluga koja Vam omogućava da putem svog mobilnog uređaja, sigurno, brzo i jednostavno pristupite informacijama o svojim računima otvorenim u Banci, uz mogućnost obavljanja finansijskih transakcija, kao i mnogih drugih funkcionalnosti vezanih za poslovanje i ponudu Banke.

 

Tehnički preduslovi
  • Mobilni telefon koji ispunjava potrebne tehničke preduslove, tj. operativni sistem Android OS ili Apple iOS
  • Omogućen pristup internetu sa mobilnog telefona

Usluge
  • Detaljne informacije o svim računima otvorenim u Banci
  • Pregled stanja i prometa po  tekućem i ostalim računima te računima kartica i svih oročenja
  • Obavljanje svih plaćanja i prenosa unutar Banke, te u drugim bankama u BiH
  • Korištenja mjenjačnice, tj. kupovine i prodaje deviza
  • Korištenja šablona za plaćanje
  • Informativni pregled Kursne liste
  • Korištenje kalkulatora kredita i štednje u informativne svrhe
  • Korisničku podršku putem mail-a,kontakt telefona i preko website-a

mBank BPŠ -Aktivacija

 Aplikacija mBank BPŠ je objavljena na Market Store lokacijama, Google Play za Android OS i Apple Store za Apple iOS, sa mogućnošću besplatnog preuzimanja.


Za aktivaciju mBank BPŠ aplikacije, potrebno je da u odgovarajuća polja na početnom ekranu, unesete inicijalni aktivacioni kod, koje Vam je Banka dostavila. Jednu komponentu ste dobili putem SMS poruke, a drugu na Vašu e-mail adresu.

Zahtjev Ugovor za korištenje elektronskih servisa FL

Informacije

Održavanje servisa se naplaćuje prema Tarifama Banke. Za naloge za plaćanje koje je korisnik ispostavio Banci putem mobilnog bankarstva, Banka naplaćuje naknadu koja je niža od redovne naknade koja je utvrđena važećom Odlukom o tarifama banke.

Opsta pravila za koriscenje usluge elektronskog i mobilnog bankarstva za fizicka lica_u primjeni od 18.10.2022.

Politika privatnosti

Banka prikuplja i obrađuje lične podatke u okviru baze podataka koje formira, a koji su u funkciji obavljanja njene djelatnosti.

Zaštitu ličnih podataka Banka obezbjeđuje svakom klijentu bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, pol, vjeroispovest, jezik, vjeru, godine života, politička i druga uvjerenja, nacionalnu pripadnost, status i socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovinsko stanje, društveni položaj i sva druga lična svojstva.

Banka ima pravo da sve informacije i podatke koji se odnose na klijenta i njegov poslovni odnos sa Bankom (ime i prezime, datum rođenja, adresa, JMBG, broj lične karte i/ili pasoša, kontakt telefon, e-mail adresa, podaci o računu, partiji, podaci u vezi raskida ugovornog odnosa i drugo vezano za određeni obligacioni odnos), dostavi nadležnim organima i organizacijama, članicama iste bankarske grupe, povezanim licima, spoljnim revizorima, kreditno finansijskim institucijama, institucijama za zaštitu povjerilaca, osiguravajućim društvima i drugim licima kojima je po zakonu dužna da dostavi podatke i informacije o poslovnoj saradnji Banke i klijenta, kao i svim trećim licima sa kojima ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim odnosom Banke i klijenta, u zemlji ili inostranstvu, uz poštovanje odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka i drugih propisa koji regulišu ovo pitanje.

Banka obezbjeđuje zaštitu od gubitka, uništenja, povrede tajnosti, nedozvoljenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe podataka o ličnosti kojima raspolaže u svojim evidencijama.

 

Privacy Policy

 

The Bank collects and processes personal data within the database it forms, which are in the function of carrying out its activity.

Protection of personal data The Bank shall provide to every client, regardless of nationality and residence, race, sex, religion, language, religion, years of life, political and other beliefs, nationality, status and social origin, birth, education, wealth, social status and all other personal qualities.

The Bank is entitled to submit all information and data relating to the client and his business relationship with the Bank (name and surname, date of birth, address, JMBG, ID and / or passport number, contact telephone, e-mail address, account information, parties, data regarding the termination of a contractual relationship, and the other related to a certain obligatory relationship), to the competent authorities and organizations, members of the same banking group, related parties, external auditors, credit financial institutions, credit protection institutions, insurance companies and to the other persons to whom is legally obliged to submit data and information on the business cooperation of the Bank and the client, as well as to all third parties with whom it has concluded the appropriate business cooperation agreements that are necessary for the realization of a business relationship or are related to the business relationship of the Bank and the client in the country or abroad, while respecting the provisions of the Law on the Protection of Personal Data and other regulations that regulate this issue.

The Bank provides protection against loss, destruction, violation of secrecy, unauthorized access, alteration, disclosure and any other misuse of personal data held in its records.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija