Stambeni krediti

Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do visine kreditne  sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

Rok   otplate

Od 2 do 25 godina

Grejs period (izbor korisnika kredita)

Do 12 mjeseci uz pripis obračunate kamate glavnom dugu

Nominalna kamatna   stopa

3,99% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 3,99%

4,45% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 4,45%

Naknada za   obradu zahtjeva

1 %   min 100,00 KM

1,50 % min   100,00 KM

Način otplate   kredita

Mjesečno u  KM  protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja.

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka (omjer kredita i hipoteke je 1:1), polisa osiguranja, mjenice i administrativne   zabrane

 

EKS

4,10%

4,58%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.

Stambeni krediti – saradnja sa IRB RS

Vrsta kredita

STAMBENI  KREDITI

Korisnici

Fizička lica koja spadaju u četiri grupe:

Beneficirana grupa:

§  članovi porodica poginulih i nestalih boraca,

§  ratni vojni invalidi od I do IV kategorije,

§  civilne žrtve rata od I do IV grupe,

§  osobe sa invaliditetom iz člana 21. stav 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 37/12 i 82/15),

§  porodice i samohrani roditelji sa četvoro i više djece,

§  korisnici koji sredstva koriste za rješavanje stambenog pitanja na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene opštine.

§  roditelji ili staratelji djece i punoljetnih lica sa smetnjama u razvoju iz člana 18. stav a) alineja 2) i stav b) alineja 2) Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 37/12 i 90/16).

Mladi bračni parovi (oba supružnika mlađa od 30 godina)

Grupa I - pripadnici grupe I su bračni parovi, VII stepen stručne spreme(oboje); porodice i samohrani roditelji sa troje djece

Opšta grupa – porodice i samohrani roditelji sa jedno ili dvoje djece

Iznos  kredita

Od 10.000 do 150.000 KM

Rok  otplate

do  25 godina

Nominalna  kamatna  stopa (fiksna)

Beneficirana grupa: maks. 3,6%

Mladi bračni parovi: maks. 3,0%

Grupa I: maks. 4,0%

Opšta grupa: maks. 4,2%

Naknada  za  obradu  zahtjeva

0,50% jednokratno od odobrenog iznosa

Sredstva obezbjeđenja

Založno pravo-hipoteka na nepokretnoj imovini koja je predmet kreditiranja ili drugoj nepokretnoj imovini i polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke Poštanska štedionica

Administrativne zabrane, mjenice

Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

EKS

Ukoliko bi Korisniku kredita(beneficirana grupa) Banka odobrila kredit u iznosu od 100.000 KM, sa rokom otplate od 20 godina, za kupovinu stana, po nominalnoj kamatnoj stopi 3,60% godišnje, a koji bi bio obezbijeđen sa dvije mjenice potpisane od strane korisnika kredita i hipotekom na stan koji se kupuje, tada bi efektivna kamatna stopa iznosila 3,83% godišnje.

Napomena

Za dodatne informacije posjetite najbližu poslovnu jedinicu Banke Poštanska štedionica i/ ili pogledajte informacioni list za stambene kredite Banke Poštanska štedionica iz sredstava IRBRS

 

Stambeni krediti za kupovinu nekretnina u Srbiji

VRSTA KREDITA

Stambeni krediti za kupovinu nekretnina u Srbiji

USLOVI

Klijenti Banke

Ostali građani

IZNOS KREDITA

  •  u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta

ROK   OTPLATE

od 2 do 25 godina

NOMINALNA KAMATNA   STOPA

 

3,90% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 3,90%

4,40% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenjiva i iznosi 6 mjesečni EURIBOR + 4,40%

NAKNADA ZA OBRADU ZAHTJEVA

1,00% minimalno 100 KM

1,50% minimalno 100 KM

OBEZBJEĐENJE KREDITA

mjenice i administrativne zabrane, sudužnik, hipoteka, polisa osiguranja nekretnine

NAČIN OTPLATE   KREDITA

mjesečno   u   KM   protivvrijednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja

EKS

4,01%

4,53%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.

Akcijski stambeni krediti za kupovinu nekretnina u BiH i Srbiji

Vrsta kredita

STAMBENI KREDITI ZA KUPOVINU NEKRETNINA U BIH I SRBIJI

Uslovi:

Klijenti Banke

Iznos kredita

Do visine kreditne  sposobnosti podnosioca zahtjeva za kredit

Rok   otplate

od 2 do 25 godina za kupovinu/izgradnju/refinansiranje stana ili kuće

od 2 do 15 godina za rekonstrukciju stana ili kuće

Nominalna kamatna   stopa

3,90% fiksna prvih 5 godina korištenja, nakon toga promjenjiva i iznosi šestomjesečni EURIBOR + 3,90%

Naknada za   obradu zahtjeva

0,50%, minimalno 100,00 KM za klijente koji istovremeno apliciraju/imaju u korištenju Visa Classic credit karticu, u suprotnom 0,70% min 100,00 KM, bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita.

Način otplate   kredita

U jednakim mjesečnim anuitetima

Sredstva obezbjeđenja

Mjenice, administrativna zabrana, hipoteka, polisa osiguranja nekretnine

Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja.

EKS

5,52%

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 100.000 KM i maksimalnog roka otplate.

Lokacije ekspozitura i bankomata

Pronađite na interaktivnoj mapi Vama najbližu poslovnicu ili bankomat Banke Poštanska štedionica, kao i radno vrijeme poslovnica.

Pretraga lokacija