Komercijalna banka A.D. Banja Luka izdaje akreditive i garancije prema korisnicima u zemlji i inostranstvu, po nalogu klijenata i to:

  • Plative garancije : po svim vrstama kredita – finansijskim, komercijalnim, za obezbjeđenje plaćanja (odloženo plaćanje robe i usluga)
  • Činidbene garancije : za licitaciju, za dobro izvršenje posla, za povrat avansa, za povrat garantnog depozita, po lizing poslovima, i sl.

U skladu sa potrebama klijenata posao oko izdavanja garancija i akreditiva može se regulisati okvirnim ugovorom o izdavanju pojedinačnih garancija/akreditiva.
Ova mogućnost je namjenjena svim klijentima banke koji zbog prirode posla često koriste akreditive i bankarske garancije. Garancije/akreditivi se izdaju na period od 12 mjeseci ili duže u zavisnosti od posebnog sporazuma sa klijentom, a iznos zavisi od finansijske namjene, klijentovih finansijskih pokazatelja, ponuđenog obezbjeđenja i drugih parametara po odluci Banke.

Više informacija možete dobiti u svim filijalama i agencijama Komercijalne Banke AD Banja Luka

+387 51 244 746, 244 747, 244-756, 244-754 i 244-723.
   
office@kombank-bl.com