*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT  BEZ  ŽIRANATA

Uslovi:

Komitenti

Ostali građani

Iznos kredita

Do   20.000,00 KM

Rok   otplate

Od   12 mjeseci do 84 mjeseca

Nominalna kamatna   stopa

5,89% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,69%

6,89% fiksna prvih pet godina korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni
EURIBOR + 6,69%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 %   min 50,00 KM

2,50 % min   50,00 KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice  i polisa osiguranja u slučaju smrti korisnika kredita

Način otplate   kredita

mjesečno   u   KM   protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem kursu   na dan plaćanja

EKS

7,13%

8,35%